Geladas in the Simien Mountains

Photo courtesy of Ron Bugaj


      site map                            ©2017, Awaze Tours